Algemene & boekingsvoorwaarden Academie Persoonlijk Leiderschap

Academie Persoonlijk Leiderschap
Rietdijk 54
3234KR Tinte
info@innerwisdom.nl
KVK 69605394

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Academie Persoonlijk Leiderschap en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2 Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag vindt direct bij boeking plaats door middel van iDeal

3 Verhindering / annulering

Vanaf het moment van betaling kunt u binnen 7 dagen na de aankoop annuleren en zal het betaalde bedrag binnen 30 dagen terug betaald worden. Na 7 dagen kan er wel geannuleerd worden maar is het aankoopbedrag niet restitueerbaar.

De deelnemer kan zich in geval van verhindering wel laten vervangen. Daarvoor is het van belang dat hij/zij uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het event naam, emailadres en Telefoonnummer van de vervanger per mail doorgeeft aan Academie Persoonlijk Leiderschap.

4 Overmacht

Indien de cursus niet op de geplande datum en locatie doorgaat geldt dit voor Academie Persoonlijk Leiderschap als overmacht. Indien de cursus wordt verplaatst dan wordt de cursus toegang overgezet naar de nieuwe datum.

 

5 Aansprakelijkheid
Academie Persoonlijk Leiderschap is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in cursusinhoud, cursusspecificaties of trainingsmateriaal en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de cursus, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.